Yeni malikin kiralananı (evi, işyerini) satın alması nedeniyle, kiracının tahliye edilmesi davası

 

T.C. ANKARA 9.SULH HUKUK MAHKEMESİ

 

ESAS NO      : 2023/1443 Esas

KARAR NO   : 2024/102

HAKİM                                                                : ……

KATİP                                                                 : ………

DAVACI                                                              : ……………

VEKİLİ                                                                : Av. ŞAHİN POLAT - [16463-64676-43253] UETS

DAVALI                                                              : …………..

DAVA                                                                  : Kiralananın Tahliyesi (Borçlar Yasasından Kaynaklanan)

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

              Mahkememizce incelenen dosya kapsamı, tarafların beyanları, dosyadaki tüm belgeler birlikte değerlendirildiğinde; uyuşmazlık konusunun kiralananın yeni iktisap ve ihtiyaç nedeniyle tahliye koşullarının oluşup oluşmadığına ilişkin olduğu, eski malik ile davalı arasında dava konusu taşınmazın kiralanması amacıyla 01/06/2021 başlangıç tarihli bir yıl süreli kira sözleşmesinin akdedildiği, dava konusu taşınmazın 24.04.2023 tarihinde davacı tarafından satın alındığı, Ankara . Noterliğinin 24/04/2023 tarih ve ……..yevmiye numaralı ihtarnamesi ile dava konusu taşınmazın ihtiyaç nedeniyle tahliye edilmesi gerektiğinin davalıya ihtar edildiği, ihtarnamenin davalıya 10.05.2023 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

             TBK’nun 351. Maddesinde; “Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir. Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir.” hükmü düzenlenmiştir.

            Davacı adına dava konusu taşınmaz dışında başkaca taşınmazın bulunmadığı, davacının ihtiyacının samimi ve zorunlu olduğuna kanaat getirilmekle; açılan davanın kabulü ile davalının dava konusu "Ankara ili Çankaya İlçesi ……….. adresindeki taşınmazdan yeni iktisap ve ihtiyaç nedeniyle tahliyesine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davanın kabulü ile Ankara İli, Çankaya İlçesi, ……… adresindeki taşınmazın ihtiyaç nedeniyle tahliyesine, taşınmazın boş olarak davacıya teslimine,…Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesince incelenmesi için tarafların istinaf yoluna başvuru hakkı kabil olmak üzere verilen karar davacı vekilinin yüzüne davalının yokluğunda açıkça okunup, usulen anlatıldı. 30/01/2024

                        Katip                                                                                                                                               Hakim