Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Çıkması Nedeniyle Uzman Erbaş Sözleşmesinin Feshi

 

DAVACI                                :

VEKİLİ                                : AV. ŞAHİN POLAT

DAVALI                                : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren İzmir 6. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava; İzmir İli, Foça İlçesi, Yenifoça 7. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda uzman erbaş olarak görev yapan davacının, "arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması" nedeniyle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin 18.10.2017 tarihli işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun "Başarı gösteremeyenler ve ceza alanlar" başlıklı 12. maddesinde ".....Ayrıca;

a) Almış oldukları sicile göre kademe ilerlemesi yapamayanların,

b) (Değişik birinci cümle: 22/1/2015 - 6586/78 md.) Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi;

1) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı mahkûm olanların,

2) Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olanların,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olanların,

ç) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olanların,

.....

Sözleşmeleri feshedilmek suretiyle Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir.

Her ne sebeple olursa olsun, sözleşmesi feshedilerek Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilen uzman erbaşlar, tekrar Türk Silâhlı Kuvvetlerine alınmazlar." düzenlemesine yer verilmiştir.

Bu Kanun'a dayanılarak çıkarılan, 20.09.2005 tarih ve 25942 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Uzman Erbaş Yönetmeliği'nin "Personelde Aranacak Nitelikler" başlıklı 6. maddesinde,

"Uzman erbaş olarak alınacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

.....

g) (Değişik:RG-4/2/2017-29969) İcra edilen temel askerlik eğitimini başarıyla tamamlayanlardan güvenlik soruşturması uygun olmak veya ilk atamaları doğrudan doğruya kıt'a veya birliklere yapılan uzman erbaşlar için güvenlik soruşturması uygun olmak."

.....

(Değişik fıkra:RG-4/2/2017-29969) Uzman erbaş olmak için gerek muvazzaflık görevini yaptığı sırada, gerekse terhislerini müteakip başvuruda bulunan ve alınmaları uygun görülen personelin, güvenlik soruşturmaları; kuvvet komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı yahut Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yaptırılır. Temel askerlik eğitimi sırasında güvenlik soruşturması sonuçlanmayanların eğitimleri devam ettirilir. Bunlardan güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlananlar göreve başlatılır, olumsuz sonuçlananların ise Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ilişiği kesilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşüren veya askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunanlar ile tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı, bölücü ideolojik görüşü benimseyenler, uzman erbaş olarak istihdam edilmezler." düzenlemesi yer almaktadır.

12.04.2000 tarih ve 24018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği'nin "Tanımlar" başlıklı 4. maddesinde "Bu Yönetmelikte geçen; ...

f) Arşiv araştırması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanmasını,

g) Güvenlik soruşturması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteniğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmaksuretiyle saptanması ve değerlendirilmesini,

.....

ifade eder." düzenlemesi, "Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında araştırılacak hususlar" başlıklı 11. maddesinde "Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında kişinin içinde bulunduğu ortam da dikkate alınarak:

a) Kimlik kontrolü, kimlik kayıtlarının doğruluk derecesi, uyrukluğu, geçmişte yabancı bir devletin uyrukluğuna girip girmediği,

b) Kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı, kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat ünitelerinin arşivlerinde bilgiler bulunup bulunmadığı, adli sicil kaydının ve hakkında bir tahdidin olup olmadığı,

c) Yıkıcı faaliyetlerde bulunup bulunmadığı ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranıp davranmadığı.

d) Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı,

e) Yabancılarla, özellikle hasım ve hasım olması muhtemel Devlet mensupları ve temsilcileriyle ilgili derecesinin iç yüzü ve nedeni,

f) Sır saklama yeteneğinin olup olmadığı,

araştırılır." düzenlemesine yer verilerek güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile araştırılacak hususlar açıklanmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden, İzmir İli, Foça İlçesi, Yenifoça 7. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında uzman erbaş olarak görev yapan davacının, hakkında yapılan arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshedilerek, düzenlenen terhis belgesiyle ilişiğinin kesilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bakılan davada, davacının Elbistan 2.Asliye Ceza Mahkemesi'nin 13.03.2014 " tarih veE.2013/206, K.2014/118 sayılı dosyası kapsamında "Yaralama "suçundan 2 ay 27 gün Hapis Cezası Aldığı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, , Anılan kararındavacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına dayanak teşkil ettiğinin görüldüğü, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği'nde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında araştırılacak hususların neler olduğunun sıralandığı ve kişilerin adli sicil kayıtlarının ve haklarında bir tahdidin olup olmadığının da araştırılacağı hükmüne yer verildiği, Uzman Erbaş Kanunu'nun 12. maddesinde ise hangi suçlardan dolayı verilen mahkumiyet kararlarının (verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi) uzman erbaş olmak için engel teşkil ettiğinin sayma suretiyle sayıldığı, ayrıca sayılı suçlar dışında diğer suçlardan adli veya askeri mahkemeler tarafından 30 günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkum olanların sözleşmelerinin feshedileceğinin düzenlendiği,bu kapsamda davacı hakkında yapılan araştırmada, "Yaralama suçuçundan dolayı hakkındahükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunduğu,anılan yargılamayave verilen karara ilişkin olaraksuçun Uzman Erbaş Kanunu'nda sayılı suçlar kapsamında yer almadığı, ayrıca davacı hakkında verilen herhangi bir mahkumiyet kararı da bulunmadığı dikkate alındığında, davacının eyleminin uzman erbaş olarak görevini yapmasına engel olacak nitelikte olmadığı anlaşıldığından, arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle sözleşmesinin feshedilerek terhis edilmesine ilişkin 18.10.2017 tarihli işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, ..............,  

 

Başkan                                     Üye                              Üye