Disiplinsizlik Nedeniyle Uzman Erbaş Sözleşmesi Feshi

 

DAVACI                                :

VEKİLİ                                : AV. ŞAHİN POLAT

DAVALI                                : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

 

TÜRKMİLLETİADINA

Karar veren İzmir 3. İdare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü:

Dava; Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı bünyesinde uzman çavuş olarak görev yapan davacının sözleşmesinin feshine ilişkin 19.05.2017 tarihli işlem ile bu işlem nedeniyle terhis edilmesine dair 09.05.2017 tarihli işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 12.maddesinde; Görevde başarısız olanlarla, atandıkları kadro görev yerleri ile ilgili olarak üç ay ve daha uzun süreli bir kurs veya eğitime gönderilenlerden kurs veya eğitimde başarısız olan veya kendilerinden istifade edilemeyeceği anlaşılan uzman erbaşların, barışta sözleşme sürelerine bakılmaksızın Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesileceği, bunların, yedekte er kaynağına alınacağı, görevde başarısız olma, intibak edememe ve kendilerinden istifade edilememe hâlleri ve bunlara yapılacak işlemlerin, çıkarılacak yönetmelikte düzenleneceği, ayrıcaalmış oldukları sicile göre kademe ilerlemesi yapamayanların, sözleşmeleri feshedilmek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiklerinin kesileceği hükmüne yer verilmiş, Resmi Gazetenin 20.09.2005 tarih ve 25942 sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Uzman Erbaş Yönetmeliği'nin, 13.maddesinde ise;

Görevde başarısız olanlar ile kendisinden istifade edilemeyeceği (atış, spor, eğitim, operasyon ve istihdam edildikleri kadro görev yerlerinde ve davranışlarında askerlik mesleği değerlerini sergilemede, ikazlara rağmen istenen düzeye ulaşamayan ve aşırı derecede borçlananlardan bu durumu rapor, tutanak ve her türlü belge ile kanıtlananlar, mazeretsiz olarak bir sözleşme yılı içerisinde yedi gün ve daha uzun süre ile göreve gelmeyenler) anlaşılan, atandıkları kadro görev yerleri ile ilgili olarak üç ay ve daha uzun süreli bir kurs veya eğitime gönderilenlerden kurs veya eğitimde başarısız olan uzman erbaşların, barışta sözleşme sürelerine bakılmaksızın Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesileceği, bunların yedekte er kaynağına alınacağı, ayrıca almış oldukları sicile göre kademe ilerlemesi yapamayanların, sözleşmeleri feshedilmek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişkilerinin kesileceği düzenlemesine yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; davacının 14 Mart 2016 tarihinde Bornova Jandarma Tugay Komutanlığına atandığı, uzman çavuş rütbesi ile görev yaptığı, davacının yetersiz sicil alması ve kendisinden istifa edilemeyeceği gereçesiyle Uzman Erbaş Kanunun12.maddesi, Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 13.maddesi ve Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Yönergesinin 6.bölümünün 5.maddesi uyarınca sözleşmesinin fesih edilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Yetkili sicil amirlerincedüzenlenen sicil raporlarının doğurduğu hukuki sonuçların ağırlığı dikkate alındığında her yıl için yeniden düzenlenmek suretiyle ilgili memurun o yıl içindeki mesleki bilgi ve tecrübesini, tutum ve davranışlarını ortaya koyan ve tüm bu hususların değerlendirilmesinden sonra oluşan hukuki bir belge niteliği taşıyan sicil raporlarında, "Sicillerin Objektifliği" ilkesi çerçevesinde yetkili sicil amirlerinin kanaatinin oluşmasına etki eden hususların somut bilgi ve belgeye dayandırılmasının bir zorunluluk arzedeceği, sicil üstlerinin hukuken kabul edilebilir nedenlere dayanmaksızın astlarının istikrarlı olan ve yüksek seviyede gerçekleşen sicil eğiliminden ani ve açık bir sapmaya yol açacak ve safahatıyla çelişecek şekilde not ve kanaat belirtmeleri durumunda takdir yetkisinin objektif sınırlar dışında ve hukuka aykırı bir şekilde kullanıldığı sonucuna varılacaktır.

......Davacının 2017 yılı sicil notlarının yetersizliği ve kendisinden istifade edilemeyeceğinden dolayı sözleşmesinin fesih edilen davacının, yukarıda belirtilen bir kısım sicil notlarındaki ani düşüşler ile kendisinden istifade edilemeyeceğinin davalı idarece somut olarak ortaya konulamadığından tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemlerin iptaline, ........02/03/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

BAŞKAN                    ÜYE                            ÜYE